Admitere 2020 pentru cursurile de învățământ la distanță şi învăţământ cu frecvenţă redusă la Universitatea Politehnica Timișoara.

Etapă Perioadă
Înscriere candidați
01.08.2020- 12.09.2020
Concurs de dosare
12.09.2020 (sâmbătă)
Rezultatele concursului
14.09.2020, ora 10.00
Confirmări Runda I
14.09.2020, ora 10.00 - 15.09.2020, ora 16.00
Afișare Runda II
16.09.2020, ora 10.00
Confirmări Runda II
16.09.2020, orele 10.00 - 16.09.2020, ora 14.00
Afișare Runda III
16.09.2020, ora 16.00
Confirmări Runda III
16.09.2020, orele 16.00 - 18.00
Rezultatele finale
16.09.2020, ora 20.00

Locuri scoase la concurs la specializările cu cursuri ID/IFR - sesiunea septembrie 2020*

Facultatea Denumirea specializării Locuri
Automatică și Calculatoare
Informatică - ID
1
Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale
Tehnologii și sisteme de telecomunicații - ID
1
Științe ale Comunicării
Comunicare și relații publice - ID
49
Mecanică
Tehnologia construcțiilor de mașini - IFR
20

*Numărul de locuri alocate specializărilor cu cursuri în regim ID/IFR poate crește până în luna septembrie.

Înscrierea la concursul de admitere pentru anul universitar 2020-2021 se realizează online, personal de către fiecare candidat, folosind aplicația dedicată Enroll (https://admitere.upt.ro/). 

Citiți cu atenție instrucțiunile de înscriere, după care pregătiți actele necesare înscrierii scanate în format .jpg sau .png.

Timpul estimat de completare a datelor pentru înscrierea online este 15-20 minute.

Urmărește tutorialul video cu înscrierea online pe platforma Enroll, pas cu pas:

Taxele asociate examenului de admitere la studii universitare de licență stabilite de UPT sunt:

Tip taxă Valoare
Taxa de înscriere
100 lei
Taxa de confirmare
100 lei
Taxa de echivalare a studiilor absolvite
(se percepe doar candidaților declarați admiși și
trebuie achitată odată cu taxa de confirmare - echivalare parțială)
150 lei

Taxele de admitere (înscriere/confirmare) se pot plăti:

1. ONLINE, cu cardul, prin intermediul platformei Enroll sau

2. În următorul cont deschis la UniCredit Bank*:

Universitatea Politehnica Timișoara
Cod FISCAL: 4269282
Cont IBAN: RO20 BACX 0000 0030 1782 5060

Universitatea Politehnica Timișoara, prin Centrul ID/IFR și e-Learning (CeL – fostul Centru de Învățământ la Distanță) organizează și desfășoară programele de studiu în regim de învățământ la distanță pentru specializările:

Programele de studiu sunt acreditate de către ARACIS și conferă aceeași diplomă ca și în cazul studiilor la forma de învățământ cu frecvență, diploma de studii superioare de licență in forma de învățământ la distanță/cu frecvență redusă (conform cu HG607/2014).

Taxe de studiu

Specializare Forma de studiu Taxa / an de studiu
Informatică
Învățământ la distanță
3600 lei
Tehnologii și Sisteme de Telecomunicații
Învățământ la distanță
3600 lei
Comunicare și Relații Publice
Învățământ la distanță
2550 lei
Tehnologia Construcțiilor de Mașini
Învățământ cu frecvență redusă
3600 lei

Dosarul de înscriere, generat prin intermediul aplicației Enroll, va conține următoarele elemente:

 • Fișa de înscriere care va fi generată în urma completării tuturor informațiilor solicitate în platforma Enroll. Aceasta va conține datele personale ale candidatului,  date privind pregătirea candidatului, respectiv secțiunea și domeniile la care dorește să se înscrie;
 • Copie după diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă; pentru candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea de vară a anului școlar 2019-2020 se acceptă și adeverința-substitut de diplomă eliberată de către instituția de învățământ; 
 • copie după foaia matricolă cu notele obținute pe parcursul liceului, elaborată conform legislației în vigoare;
 • copie după cartea de identitate a candidatului;
 • copie după certificatul de naștere;
 • copie după adeverința medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte aptitudinea medicală pentru domeniile la care se înscrie candidatul; candidații cu afecțiuni cronice vor prezenta adeverințe medicale vizate de medicul de familie în care se va menționa, în mod expres, gradul deficiențelor, în funcție de  localizarea acestora, pe baza diagnosticului stabilit de medicul specialist; nedeclararea acestor afecțiuni atrage după sine consecințele instituționale în vigoare; adeverințele medicale NU trebuie să fie vizate de către medicii Policlinicii Studențești din Timișoara;
 • copie fotografie color tip diplomă;
 • copie după dovada achitării taxei de înscriere – în contul alocat pentru colectarea taxelor de înscriere (dovada eliberată de bancă va trebui să conțină următorul text: „taxă de înscriere la admitere UPT, Facultatea …, sesiunea iulie/septembrie 2020, pentru ….” (se va menționa numele candidatului), în situația în care plata nu s-a făcut online; 
 • numai în cazul în care candidatul solicită scutirea de taxa de înscriere, acesta va anexa o copie a documentului doveditor: adeverință emisă de instituția de învățământ care să ateste situația părintelui/părinților/susținătorilor legali/candidatului (cazurile de la art. 24, lit. a), b) h) și i);  certificatele de deces ale părintelui/părinților și adeverință de la instituția de învățământ (cazurile de la art. 24, lit. c); certificate de deces părinți (cazul de la art. 24, lit. d); adeverințe de la casa de copii (cazul de la art. 24, lit. e); certificat deces și titlul emis conform Legii nr. 341/2004 (cazul de la art. 24, lit. f);  titlu emis conform Legii nr. 341/2004 (cazul de la art. 24, lit. g); 
 • copie după diploma de licență sau adeverință de absolvire și foaia matricolă în cazul candidaților deja licențiați sau cu adeverință de absolvire;
 • copie după adeverință de student și foaia matricolă parțială, în cazul candidaților deja studenți;

 

Candidații la Facultatea de Științe ale Comunicării vor anexa, de asemenea, o copie după adeverința obținută în urma susținerii probei de competență lingvistică (conform Art. 4) sau copie după unul din următoarele acte (corespunzător limbii programului de studii implicat):

 • Certificat/diplomă de promovare a examenelor cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice într-o limbă străină, conform prevederilor MEC, nr. 5543/12 decembrie 2019
 • Certificat de competenţă în limba engleză CAE-Certificate in Advanced English;
 • FCE – First Certificate in English;
 • CPE – Certificate of Proficiency in English;
 • IELTS-International English Language Testing System;
 • TOEFL-Test of English as a Foreign Language;
 • DSP-Deutsches Sprachdiplom;
 • ÖSP- Österreichisches Sprachdiplom;
 • TEST DaF- stufe B, B;
 • Diploma de absolvire a unui liceu cu predare în limba franceză (doar pentru candidații la Facultatea de Științe ale Comunicării), germană sau engleză;
 • Adeverință prin care să dovedească faptul că au urmat, în timpul învățământului preuniversitar (gimnaziu și liceu), disciplina limba franceză , engleză sau germană minim 4 ani de studii

Precizări importante

În procedura de verificare a dosarului de concurs, comisia are dreptul să solicite clarificări candidatului sau informații de la instituțiile emitente ale documentelor. În cazul în care se constată că documentele digitale/scanate nu corespund realității, candidatul va fi eliminat din concurs.

Întrebări frecvente

Învățământul la distanță conferă aceeași diplomă ca și în cazul studiilor la forma de învățământ cu frecvență iar curricula și cursurile sunt identice cu cele de la forma de învățământ de zi. Diferența constă în numărul de întâlniri fața în față cu cadrele didactice. În cazul învățământului la distanță, au loc 4 întâlniri în universitate, în fiecare semestru, numai în zilele de weekend. Totodată, administrarea temelor / proiectelor și suportul de curs sunt desfășurate prin platforma Campus Virtual al UPT.

Nu. În regimul de studiu ID/ IFR examenele se suțin în perioada sesiunii, la sediul facultății, însa sunt programate numai în zilele de weekend.

Admiterea pentru învățământul în regim ID/IFR se organizează prin concurs de dosare. Criteriul de departajare este media obținută la Bacalaureat.

Da. În cazul în care ați absolvit o facultate la ciclul de licență sau ați urmat cursurile unei specializări parțial, disciplinele comune cu curricula specializării la care aplicați pot fi echivalate. Procesul de echivalare presupune atașarea la dosarul de admitere a unei cereri de echivalare, împreună cu dovada taxei de echivalare și a foii matricole integrale sau parțiale de la ciclul de licență absolvit.

Dosarul de înscriere la una din specializările în regim ID/IFR trebuie să conțină următoarele acte:

– diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă, în original sau copie legalizată

– copie după foaia matricolă cu notele obţinute pe parcursul liceului, elaborată conform legislaţiei în vigoare; copia va fi certificată de unul din membrii Comisiei de Admitere a Facultăţii/grupului de Facultăţi, în baza originalului

– copie după buletinul/cartea de identitate a candidatului; copia va fi certificată de unul din membrii Comisiei de Admitere a Facultăţii/grupului de Facultăţi;

– certificatul de naştere, certificată de unul din membrii Comisiei de Admitere a Facultăţii/grupului de Facultăţi;

– adeverinţă medicală tip MS 18.1.1. la care se va anexa și situația vaccinurilor, la zi

– trei fotografii color de tip diplomă;

– dovada achitării taxei de înscriere (chitanţă, aviz etc.); dacă plata se face prin depunerea taxei în contul alocat facultăţii pentru colectarea taxelor de înscriere atunci dovada eliberată de bancă va trebui să conţină următorul text: „taxă de înscriere la admitere UPT, Facultatea …, sesiunea iulie 2018, pentru ….” (se va menţiona numele candidatului);

– diploma de licenţă sau de absolvire şi foaia matricolă în copie legalizată/ foaia matricolă parțială – în cazul studenților care au absolvit sau urmat parțial cursurile altor facultăți și doresc echivalarea anumitor discipline

– Candidaţii la Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării vor anexa, de asemenea, adeverinţa obţinută în urma susţinerii probei de competenţă ligvistică (conform Art. 4) sau copie legalizată după unul din următoarele acte (corespunzător limbii programului de studii implicat):

Admitere 2018 (link)

Admitere 2017 (link)

Admitere 2016 (link)

Admitere 2015 (link)

Admitere 2014 (link)