ÎNVĂȚĂMÂNT ID/IFR

Studenții noștri pot alege între cele 4 specializări de mai jos. Click pentru detalii.

Învățământ la Distanță (ID)

Învățământ la Distanță (ID)

Învățământ la Distanță (ID)

Învățământ cu Frecvență Redusă (IFR)

ACTIVITĂȚI CEL

STUDENȚI

Ultimele noutăți de pe rețelele sociale

Întrebări frecvente

Învățământul la distanță conferă aceeași diplomă ca și în cazul studiilor la forma de învățământ cu frecvență iar curricula și cursurile sunt identice cu cele de la forma de învățământ de zi. Diferența constă în numărul de întâlniri fața în față cu cadrele didactice. În cazul învățământului la distanță, au loc 4 întâlniri în universitate, în fiecare semestru, numai în zilele de weekend. Totodată, administrarea temelor / proiectelor și suportul de curs sunt desfășurate prin platforma Campus Virtual al UPT.

Nu. În regimul de studiu ID/ IFR examenele se suțin în perioada sesiunii, la sediul facultății, însa sunt programate numai în zilele de weekend.

Admiterea pentru învățământul în regim ID/IFR se organizează prin concurs de dosare. Criteriul de departajare este media obținută la Bacalaureat.

Da. În cazul în care ați absolvit o facultate la ciclul de licență sau ați urmat cursurile unei specializări parțial, disciplinele comune cu curricula specializării la care aplicați pot fi echivalate. Procesul de echivalare presupune atașarea la dosarul de admitere a unei cereri de echivalare, împreună cu dovada taxei de echivalare și a foii matricole integrale sau parțiale de la ciclul de licență absolvit.

Dosarul de înscriere la una din specializările în regim ID/IFR trebuie să conțină următoarele acte:

– diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă, în original sau copie legalizată

– copie după foaia matricolă cu notele obţinute pe parcursul liceului, elaborată conform legislaţiei în vigoare; copia va fi certificată de unul din membrii Comisiei de Admitere a Facultăţii/grupului de Facultăţi, în baza originalului

– copie după buletinul/cartea de identitate a candidatului; copia va fi certificată de unul din membrii Comisiei de Admitere a Facultăţii/grupului de Facultăţi;

– certificatul de naştere, certificată de unul din membrii Comisiei de Admitere a Facultăţii/grupului de Facultăţi;

– adeverinţă medicală tip MS 18.1.1. la care se va anexa și situația vaccinurilor, la zi

– trei fotografii color de tip diplomă;

– dovada achitării taxei de înscriere (chitanţă, aviz etc.); dacă plata se face prin depunerea taxei în contul alocat facultăţii pentru colectarea taxelor de înscriere atunci dovada eliberată de bancă va trebui să conţină următorul text: „taxă de înscriere la admitere UPT, Facultatea …, sesiunea iulie 2018, pentru ….” (se va menţiona numele candidatului);

– diploma de licenţă sau de absolvire şi foaia matricolă în copie legalizată/ foaia matricolă parțială – în cazul studenților care au absolvit sau urmat parțial cursurile altor facultăți și doresc echivalarea anumitor discipline

– Candidaţii la Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării vor anexa, de asemenea, adeverinţa obţinută în urma susţinerii probei de competenţă ligvistică (conform Art. 4) sau copie legalizată după unul din următoarele acte (corespunzător limbii programului de studii implicat):

CEL - 22 DE ANI DE EDUCAȚIE DIGITALĂ