Proiect POSDRU (Human Resources Development Project: “Şcoala universitară de formare iniţială şi continuă a personalului didactic şi a trainerilor din domeniul specializărilor tehnice şi inginereşti – DidaTec”, Proiect nr. POSDRU/86/1.3/S/60891

Director: Prof.dr.eng. Radu VASIU
Value: 2.506.564 RON
Period: 2010-2013

Members:
Diana ANDONE
Muguras MOCOFAN
Toma Leonida DRAGOMIR
Virel-Aurel SERBAN
Florin ALEXA
Dan LASCU
Mugur DRAGOMIR
Carmen GRECEA
Carmen HOLOTESCU
Ivan BOGDANOV
Sabin IONEL
Mirela TOTH-TASCAU
Nicolae CRAINIC
Nicolae MUNTEAN
Daniel GRECEA
Aurel GONTEAN
Mihai ONITA
Andrei TERNAUCIUC
Vlad MIHAESCU
Silviu VERT
Tatiana TERNAUCIUC

Partners:
Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
Universitatea Transilvania din Brasov

Project web page: www.didatec.utcluj.ro

Proiectul are ca obiectiv general îmbunătăţirea procesului de educaţie şi formare din învăţământul universitar tehnic (ştiinţe inginereşti) prin realizarea unui program complet şi unitar (abordare naţională) de formare iniţială şi continuă a personalului didactic, axat pe integrarea tehnicilor interactive de predare-învăţare şi a TIC in rândul competenţelor, ca punct cheie pentru un „învăţământ relevant şi receptiv la nevoile specifice ale economiei”. Programul va fi pilotat în vederea formării (continue) a personalului didactic existent şi respectiv pentru instruirea (formare iniţială) de tineri specialişti/profesionişti în domeniul educaţiei inginereşti pentru asigurarea unui învăţământ tehnic superior de calitate în concordanţă cu cerinţele mediului economic.

Astfel, sunt prevăzute următoarele obiective specifice:

Consolidarea cooperării intra şi inter-universitare precum şi cu alţi actori interesaţi, în vederea dezvoltării unui sistem eficient de pregătire şi formare a personalului didactic universitar în domeniul ştiinţelor inginereşti (SI)
Elaborarea unui „Standard de calitate a pregătirii personalului didactic” şi a „Planurilor de dezvoltare personală” pentru personalul didactic universitar şi ţinând cont de specificul SI
Dobândirea la nivel instituţional de competenţe, proceduri şi metodologii în ceea ce priveşte organizarea, implementarea şi promovarea programelor de formare iniţială şi continuă şi respectiv perfecţionare obligatorie a personalului didactic întrun cadru unitar la nivel naţional/sectorial
Formarea cadrelor didactice în vederea extinderii şi utilizării cu succes a tehnicilor de predare-învăţare având la baza suportul oferit de TIC şi de instrumentele integrate suport de management al activităţii educaţionale şi câştigarea de expertiză în conducerea de cursuri/training-uri pe platforme educaţionale de tip e-Learning pentru cursuri in domeniul tehnic (SI)
Creşterea gradului de dezvoltare profesională/personală a cadrelor didactice debutante prin implementarea unui program de mentorat
Dezvoltarea capitalului uman implicat în activităţile didactice (predare efectivă, management) prin crearea unei platforme de cunoaştere şi comunicare (în mediul virtual) care să susţină acţiunile viitoare de formare şi dezvoltare profesională continuă

Proiectul creşte calitatea şi relevanţa sistemului de educaţie şi formare prefesională din instituţiile de învăţământ superior tehnic din România prin îmbunătăţirea pregătirii personalului didactic şi menţinerea la un nivel ridicat de calificare a resursei umane implicate (peste 850 de beneficiari direcţi). Caracterul deschis va permite transferul cunoştinţelor şi capacităţilor dobândite pentru restructurarea altor arii de interes (ştiinţe umaniste,etc.).

Pentru atingerea obiectivului principal al proiectului se va promova o abordare integrată, multidimensională, având la bază următoarele:

Concept – cadru general de desfăşurare şi funcţionare: activităţi dedicate realizării cadrului general de funcţionare a programului de pregătire şi formare propus
Programul de studiu: activităţi legate de specificul definirii şi implementării unui program de studiu (formare iniţială şi continuă) în domeniul pregătirii personalului didactic şi a formatorilor/trainerilor care activează în domeniul ethnic
Dezvoltare-integrare-implementare platformă suport on-line: realizarea unei platforme suport complexe, accesibilă de pe internet, care să sprijine derularea activităţilor de dezvoltare a resursei umane din cadrul proiectului
Dezvoltarea resursei umane: derularea de programe pilot de formare, programului de mentorat şi organizarea de vizite de formare şi lucru
Management & promovare: activităţi legate de managementul proiectului, inclusiv activităţile de achiziţie, informare şi promovare

Proiectul debutează cu realizarea cadrului general de funcţionare a programului de pregătire sub denumirea de “Şcoala universitară de formare iniţială şi continuă a personalului didactic şi a trainerilor (formatorilor) din domeniul specializărilor tehnice şi inginereşti – DidaTec”, format din 6-8 centre de competenţă regionale/locale funcţionând la nivelul instituţiilor de învăţământ superior tehnic selectate (inclusiv cele din cadrul parteneriatului). Centrele vor furniza masa critică de formatori initiali, care vor coordona ulterior activităţile de formare a beneficiarilor. Modul de funcţionare, organizare şi lucru se va stabili în cadrul sesiunilor de consultare comune, rezultând strategia de funcţionare, care va sta la baza evaluării ulterioare a calităţii programului. Totodată, se va face şi identificarea nevoilor de formare existente în rândul personalului didactic împreuna cu analiza acestora, elaborându-se un studiu în acest sens. Este prevazută o etapă de pregătire şi lucru a experţilor selectaţi, sub forma de vizite în institute de renume specializate în ştiinţe ale educaţiei, atât din ţară (Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Bucureşti) cât şi din străinătate (Institute of Education, University of London, Anglia). Vor fi implicaţi experţi în dezvoltarea şi managementul programelor de formare continuă a personalului didactic şi formatorilor, cu funcţii de conducere, monitorizare, evaluare şi control în învăţământ, experti in elaborarea/revizuirea de standarde de formare profesională şi a curriculei.

In cadrul dezvoltat, se va realiza programul de formare a personalului didactic. Se vor identifica modulele care vor forma pachetul de studiu, atât pentru formarea iniţială cât şi pentru cea continuă. Împreună cu personalul din centrele de compentenţă se va realiza materialul de studiu afferent, care va fi integrat în platforma educaţională on-line, parte a platformei integrate suport on-line a DidaTec. Pe baza reacţiilor şi sugestiilor primite în etapa de pilotare a programului, materialul va fi corectat şi revizuit pentru a răspunde cerinţelor de calitate auto-impuse. În paralel se va identifica modul optim de funcţionare şi se vor elabora modulele de training pentru pregătirea actorilor implicaţi în programul de mentorat dedicat asistării cadrelor didactice la debutul în carieră. Rezultatul va fi strategia programului de mentorat şi materialul de pregătire afferent, revizuite până la finalul proiectului. Vor participa experţi in elaborarea/revizuirea de standarde de formare profesională şi a curriculei, crearea de materiale didactice de învăţare, testare şi evaluare.

Se va dezvolta, in baza unei analize preliminare, platforma integrată on-line de suport pentru desfăşurarea activităţii DidaTec cu componentele:
C1: Platforma educaţională pentru perfecţionarea/formarea iniţială şi continuă a personalului didactic, care va include materialul dezvoltat
C2: Platforma pilot de predare-învăţare de tip eLearning pentru învăţământul tehnic, având la bază o colecţie de cursuri/training-uri tehnice dezvoltate de cursanţi ca parte a programului de pregătire / perfecţionare
C3: Platforma electronică suport pentru desfăşurarea programului de mentorat
C4: Platforma suport de comunicare si diseminare a rezultatelor proiectului

Vor fi implicati experti in elaborarea de material didactic, cu experienta in dezvoltarea de platforme si instrumente suport in activitatea didactică.
Etapa de pilotare va avea două componente: programul de perfecţionare/formare iniţială şi continuă a personalului didactic – PFICPD şi programul de mentorat – PM.

PFICPD se va desfăşura pe baza cursurilor elaborate, cu doua runde distincte. Cursanţii, acumulând cunoştinţe şi deprinderi practice legate de tehnicile interactive de predare-învăţare şi respectiv utilizarea TIC, vor trebui sa elaboreze un curs nou, având ca temă specializarea tehnică din care provin; cursul creat se va integra pe platforma pilot de predare-învăţare; se va încuraja refacerea/restructurarea cursurilor tehnice deja predate de respectivul cadru didactic (pentru a realiza transferul cunoştinţelor acumulate în procesul didactic); pe perioada de desfăşurare a pregătirii beneficiarii vor primi burse şi vor putea efectua vizite de studiu în ţară/străinătate pentru documentare. Programul de pregătire va fi acreditat, iar absolvenţii vor fi certificati. Materialele de curs vor fi perfecţionate şi adnotare pe baza reacţiilor şi observaţiilor primite. Vor participa experti in pregătirea personalului didactic si beneficiari din universităţile implicate.

În cadrul PM participanţii vor primi instruire privind supervizarea unui debutant şi desfăşurarea unui program de mentorat şi respectiv îndrumare profesională şi personală la începutul carierei legată de elaborarea unui material de curs şi conducerea activităţii didactice, urmată în final de certificare. Totodată sunt prevăzute vizite de formare şi lucru pentru cei selectaţi.

Activități