Info

01 october 2010

header estart

Proiect POSDRU (Human Resources Development Project: “Program multi-regional de studii masterale in domeniul eActivitati – eSTART”, Proiect nr. POSDRU/86/1.2/S/54956

Director:    Prof.dr.eng. Radu VASIU
Value:    2.081.662 RON
Period:    2010-2013

Members:
Diana ANDONE
Florin ALEXA
Marian BUCOS
Mihai ONITA
Aurel GONTEAN
Lacramioara STOICU-TIVADAR
Stoicu-Tivadar Vasile
Sorin NANU
Marius OTESTEANU
Inocentiu MANIU
Nicolae ROBU
Vasile GUI
Dan LASCU
Vladimir CRETU
Delia TANASE
Andrei TERNAUCIUC
Bogdan DRAGULESCU
Muguras MOCOFAN
Dreucean Mircea
Popa Gheorghe
Pintea Romina
Iasmina ERMALAI
Vlad MIHAESCU
Silviu VERT
Tatiana TERNAUCIUC
Ivanc Daniel
Tecu Cristian

Partners:
Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
Universitatea Transilvania din Brasov
Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca

Project web page: www.estart.utcluj.ro

Obiective

01 october 2010

header estart

Proiectul are ca obiectiv general crearea de noi oportunităţi de învăţare, formare şi perfecţionare la nivel de master având la bază o abordare multi-regională prin dezvoltarea unui program de studiu axat pe utilizarea noilor tehnologii TIC şi a abordarilor inovative din domeniu (medii colaborative) în procesul de organizare, predare şi funcţionare, în concordanţă cu procesul Bologna. Programul va fi pilotat în vederea formării de profesionişti în domeniul utilizării, realizării, implementării şi dezvoltării e-serviciilor, e-activităţilor, e-aplicaţiilor precum şi a platformelor şi tehnologiilor aferente.

Atingerea obiectivului general este condiţionată de realizarea următoarelor obiective specifice:

  • dobândirea la nivel instituţional de competenţe, proceduri şi metodologii în ceea ce priveşte organizarea, implementarea şi promovarea programelor universitare de master dezvoltate la nivel multi-regional, derulate pe baza suportului şi soluţiilor oferite de noile tehnologii TIC
  • realizarea unei structuri deschise de organizare şi funcţionare a unui program de formare la nivel de master centrat pe student, dezvoltat într-o formă multi-regională şi care să permită accesul flexibil (timp, locaţie, curriculă) la procesul educaţional pe baza TIC
  • descrierea în termeni de competenţe profesionale şi transversale împreună cu dezvoltarea şi implementarea unui curriculum corespunzător dedicat domeniului e-Activităţi (cu specilizările e-Afaceri, e-Sănătate, e-Guvernare&Administrare, e-Media), respectând dezideratele CNCIS
  • furnizarea unui program de studiu axat pe utilizarea unei platforme integrate on-line de educaţie şi formare, având la bază conceptul inovativ “blended-learning” şi suportul oferit de noile tehnologii care să cuprindă sisteme inteligente de evaluare şi monitorizare a activitatilor educaţionale pentru promovarea calităţii
  • derularea unui program pilot de formare utilizând procedurile (modul flexibil de organizare), metodologia, materialele educaţionale şi tehnologia implementată împreună cu crearea unei comunităţi virtuale în domeniul e-Activităţi.

Proiectul îmbunătăţeşte calitatea şi relevanţa specializărilor oferite la nivel de master în instituţiile de învăţământ superior partenere prin metodologiile şi procesele alese pentru implementarea programului de studiu şi prin relevanţa domeniului ales pentru specializare: e-Activităţi, având ca scop implicarea unui număr total de peste 320 de beneficiari din grupul ţintă eligibil (120 în dezvoltarea programului şi 200 de cursanţi în etapa de pilotare). Caracterul deschis al proiectului va permite transferul cunoştiinţelor şi capacităţilor dobândite pentru restructurarea altor arii curiculare conexe (calculatoare, informatică, tehnologia informaţiei, etc.).

Pentru atingerea obiectivului principal se va promova o abordare integrată, multidimensională, având la bază următoarele componente:

  • Management&promovare – activităţi legate de managementul proiectului, inclusiv activităţile de achiziţie, informare şi promovare
  • Concept/cadrul general de funcţionare a masterului multi-regional – activităţi dedicate realizării cadrului general de funcţionare a programului de master propus
  • Program de studiu e-Activităţi – activităţi prevăzute pentru dezvoltarea de curriculum şi implementarea unui program de studiu în domeniul e-Activităţi (cu specializările e-Afaceri, e-Sănătate, e-Guvernare&Administrare, e-Media)
  • Dezvoltarea şi implementarea instrumentelor software destinate activităţilor educaţionale ale programului de master multi-regional
  • Promovare şi pilotare program de studiu – furnizarea programului multi-regional de formare şi de perfecţionare

Utilizarea noilor tehnici de predare-învăţare bazate pe TIC, precum şi a noilor tehnologii şi platforme informatice on-line, în elaborarea unui program de formare la nivel de master multi-regional necesită în primul rând crearea unei structuri generice de funcţionare adecvată, în concordanţă cu dezideratele existente şi care să asigure un înalt standard de calitate (nevoia abordării multi-regionale este justificată de aportul de expertiză multi-disciplinară ce caracterizează domeniul e-Activităţilor).
Astfel, proiectul debutează cu activităţile de formare a personalului şi a factorilor de decizie implicaţi, împreună cu realizarea de studii şi analize cu privire la cea mai potrivită formă de organizare a programului de studiu, atât la nivel instituţional general (parteneriate viitoare) cat şi particular (parteneriatul curent) în vederea acreditarii, cât şi la nivel operaţional şi funcţional. Operaţional sunt prevăzute activităţi pentru realizarea regulamentului de funcţionare a masterului, împreună cu metodologia specifică de evaluare şi validare a performanţelor şi calităţii procesului educaţional, ce poate fi integrată într-o platformă on-line. Funcţional, sunt incluse activităţi pentru documentarea şi întocmirea setului de specificaţii pentru platforma de învăţământ, precum si activităţi legate de derularea efectivă a programului. În final va realiza acreditarea programului de master. Pentru atingerea rezultatelor acestui grup de activităţi se vor atrage experţi în elaborarea politicilor în învăţământul superior, în dezvoltarea programelor de studii universitare şi managementul activităţilor didactice, precum şi în evaluare şi acreditare, membrii ai comitetelor sectoriale, ai comisiilor de asigurare a calităţii la nivel local,regional şi naţional şi respectiv ai partenerilor sociali în educaţie.

În cadrul organizatoric creat se va implementa programul de studiu dedicat sferei e-Activităţilor, începând cu descrierea în termeni de compentenţe profesionale şi transversale şi continuând cu dezvoltarea curriculară şi a materialului didactic aferent fiecarei specializări: e-Afaceri, e-Sănătate, e-Guvernare & Administrare şi e-Media. Se vor implica experţi cu competenţe: în dezvoltarea şi managementul calificărilor la nivel de sistem, universitate şi facultate; în dezvoltarea programelor de studii universitare; şi experţi în redactarea de materiale educaţionale în format multi-media.
Elaborarea curriculei şi a materialului didactic va avea loc în paralel cu realizarea platformei electronice complexe dezvoltată în conformitate cu specificaţiile elaborate, utilizând mediile colaborative.

Aceasta va trebui să îndeplinească mai multe categorii de funcţionalităţi: implementarea/dezvoltarea modulului software dedicat explicit procesului educaţional (inclusiv testarea cunoştinţelor), a modulului software pentru managementul conţinutului (materiale de curs, materiale de laborator şi seminar, materiale şi resurse suplimentare), a modulului utilizat pentru evaluarea performanţelor şi calităţii procesului de învăţare dezvoltat pe baza rezultatelor şi specificaţiilor elaborate. În cadrul platformei educaţionale vor fi integrate materialele de curs şi va fi furnizat suportul tehnic necesar utilizării iniţiale a platformei pe durata pilotării. Activităţile se vor desfăşura cu aportul experţilor în dezvoltarea de instrumente software complexe cu experienţă relevantă în programarea orientată pe obiecte, managementul conţinutului informaţional, medii colaborative, spaţii virtuale partajate.

În urma finalizării platformei şi includerii materialului didactic se va demara etapa de validare prin pilotarea programului de studiu propus în rândul unui grup ţintă de 200 de beneficiari; programul va fi pilotat în doi ani consecutivi, fiecare an având alocate 100 de locuri (câte 25 pentru fiecare partener); pe perioada participării în cadrul programului studenţii vor beneficia de burse, iar structura perioadei de şcolarizare va include 4 semestre, 3 de studiu şi 1 semestru alocat elaborării proiectului de disertaţie, în conformitate cu ghidul de desfăşurare a programului de master multi-regional. În paralel se va crea o reţea de specialişti în domeniul e-Activităţi menită să confere valoare masterului propus, prin încurajarea schimbului de bune practici profesionale rezultate în baza trasferului de cunoştiinţe acumulate în timpul şi ulterior (angajaţi în domeniu) absolvirii masterului. Astfel, se vor implica experţi în domeniile de studiu pentru activităţile educaţionale şi respectiv reprezentanţi ai partenerilor sociali în educaţie (proiectul de disertatie, angajare).

Întreaga experienţă acumulată în organizarea şi desfăşurarea programului de studiu bazat pe utilizarea noilor tehnologii TIC şi a metodelor inovative de predare propus va face obiectul unor activităţi de elaborare a ghidurilor de bune practici, diseminate în cadrul seminariilor prevăzute pentru acest scop.