Home / Educatie / Calendar /

Tehnologii si sisteme de telecomunicatii  |  an 1  -  an 2  -  an 3  -  an 4

Informatica  |  an 1  -  an 2  -  an 3

Comunicare si relatii publice  |  an 1  -  an 2  -  an 3

Tehnologia constructiilor de masini  |  an 1  -  an 2  -  an 3  -  an 4


Comunicare  |  09:00 - 12 january 2019
ED1 COM TST4

sala D1


Proiect (Dezvoltare) Multimedia  |  13:00 - 12 january 2019
ED1 PDM TST4

sala B226