Home / Educatie / Calendar /

Tehnologii si sisteme de telecomunicatii  |  an 1  -  an 2  -  an 3  -  an 4

Informatica  |  an 1  -  an 2  -  an 3

Comunicare si relatii publice  |  an 1  -  an 2  -  an 3

Tehnologia constructiilor de masini  |  an 1  -  an 2  -  an 3  -  an 4


Management si marketing  |  09:00 - 12 january 2019
ED1 MMK TST3

sala D1


Comunicatii de date  |  13:00 - 12 january 2019
ED1 CD TST3

sala B712