Home / Educatie / Calendar /

Tehnologii si sisteme de telecomunicatii  |  an 1  -  an 2  -  an 3  -  an 4

Informatica  |  an 1  -  an 2  -  an 3

Comunicare si relatii publice  |  an 1  -  an 2  -  an 3

Tehnologia constructiilor de masini  |  an 1  -  an 2  -  an 3  -  an 4


Comunicare  |  09:00 - 12 january 2019
ED1 COM TST4

sala D1


Management si marketing  |  09:00 - 12 january 2019
ED1 MMK TST3

sala D1


Proiectare Asistata de Calculator  |  09:00 - 12 january 2019
ED1 PAC TST II

sala B226 


Utilizarea Calculatoarelor  |  09:00 - 12 january 2019
ED1 UC TST1
sala A106 
Arhitectura retelelor de calculatoare  |  13:00 - 12 january 2019
ED1 TST II ARC
sala A108 
Comunicatii de date  |  13:00 - 12 january 2019
ED1 CD TST3

sala B712  


Limba Engleza  |  13:00 - 12 january 2019
ED1 ENG TST1

sala A106


Proiect (Dezvoltare) Multimedia  |  13:00 - 12 january 2019
ED1 PDM TST4

sala B226